Bestel Nu!

Bestel nu De Bosatlas van Nederland Waterland in onze webshop.

Overzicht van de inhoud

Lees en bekijk:

 • hoe het nieuwe Deltaprogramma ons land beschermt tegen klimaatverandering
 • waarom we jaarlijks duizenden nieuwe woningen bouwen in metersdiepe polders
 • hoe we energie en mineralen terugwinnen uit huishoudelijk afvalwater
 • waarom UNESCO de Kinderdijk net zo bijzonder vindt als Paaseiland
 • hoe we in bijna 4.000 polders het waterpeil verlagen (en verhogen)
 • het laatste woord over welk deel van Nederland kan overstromen
 • wat we ieder jaar doen tijdens 120 miljoen dagtochten aan en op het water
 • waar Rotterdam en de Rijn internationaal in uitblinken
 • en nog veel meer!

En verder:

 • met een voorwoord van Z.K.H. de Prins van Oranje
 • met schitterende luchtfoto’s van Karel Tomeï
Geschiedenis

1. Geschiedenis

 • De oprukkende zee
 • Zuiderzeewerken
 • Deltawerken
 • Ontwikkeling van rivieren en kanalen
 • Ontginnen en inpolderen
 • Ontwikkeling riolerings- en drinkwaternetwerken
 • Geschiedenis van de waterschappen
 • Waterstaatscartografie
Cultuur en recreatie

2. Cultuur en recreatie

 • Werelderfgoed
 • Waterlinies
 • Watersport en waterrecreatie
Economie

3. Economie

 • Zeescheepvaart
 • Binnenvaart
 • Visserij
 • Landbouw
 • Industrie
 • Energie
Klimaatverandering en veiligheid

4. Klimaatverandering en veiligheid

 • Neerslag en verdamping
 • Klimaatverandering
 • Overstromingenen wateroverlast
 • Bescherming tegen hoog water
 • Deltaprogramma
 • Kustbeheer
 • Rivierbeheer
 • Verbetering regionale waterkeringen
Watermanagement

5. Watermanagement

 • Hoofdwatersysteem
 • Laag Nederland
 • Hoog Nederland
 • Warmte en droogte
 • Verzilting
Gezondheid en milieu

6. Gezondheid en milieu

 • Drinkwaterwinning
 • Waterbehandeling voor landbouw en industrie
 • Waterverbruik
 • Riolering
 • Afvalwaterbehandeling
 • Decentrale zuivering
 • Zwemwater
 • Waterkwaliteit
Water in het landschap

7. Water in het landschap

 • Noordzeekust
 • Waddenzee
 • Zuidelijke delta
 • Grote rivieren
 • Friese meren
 • Veenweidegebied
 • Oostvaardersplassen
 • Kromme Rijn
 • Veluwse sprengen
 • Beekdalen
Water in de stad

8. Water in de stad

 • Waterstad Rotterdam
 • Hemelwater
 • Waterberging en riolering
 • Grondwater en funderingen
 • Regionaal waterbeheer